HTML

Birka nép

A birka nép istenére esküszünk, esküszünk, hogy mindig birka nép leszünk! Küldjetek történeteket a birkanep@lajt.hu-ra!

Friss topikok

  • Foldes Gazda: @uni1002: Így igaz . Velem megtörtént ,hogy a munkaadóm ukázára orosz katonai járművel kellet utaz... (2014.04.24. 17:52) Hagymaszárat a birkának!
  • elkeseredett.polgar: Szerencse, hogy legalább blogok szintjén ismerjük egymást, így egyszerűbb volt ennek a kis "oktatá... (2013.05.08. 22:10) A birka házhoz száll
  • zellerlevél: Több, mint három év eltelt a poszt megjelenésétől, és semmi sem történt? (2013.03.24. 20:36) A koponyahiányos birka és az Optimális Családtervezési Modell
  • Gáb-orom: Jól esett volna egy kis forrás. Azt hiszem innen vannak, nem? puafesztival.hu/ (2012.08.31. 22:21) A birka párzik
  • Reactor: Ne is. Még a végén érvelned kellene. (2012.07.07. 16:20) Büdös birka

Linkblog

Kussolnak a zsaruk a pénzhamisítókról

2009.11.03. 22:29 Strici

A történet előzményeiről két helyen is olvashattok:

 

http://birkanep.blog.hu/2009/08/21/gyanusitott_lett_a_fagylaltnyalo_birka

 

http://birkanep.blog.hu/2009/09/28/penzhamisitoknak_falaz_a_rendorseg

 

Röviden a lényegről: Augusztus 20-án egyik barátomat, Kalmár Gabriella újságírót fogdába zárták a IX. kerületi kapitányságon, mert hamis tízezressel fizetett a Boráros téri McDonaldsban. A bankót a BKV alvállalkozójától kapta, amikor bérletet vásárolt. Az újságíró elmondása szerint megalázó módon bántak vele. A BRFK Sajtóosztálya többször is megpróbált kibújni az érdemi válaszadás törvényi kötelezettsége alól, míg végül többszörös nyomás hatására átadták a kérdéseket egy hivatalnak.

 

Ezek a következők voltak:

 

- miért akartak előre aláírattatni nyilatkozatot az ügyben szereplő hölggyel, hogy veszik maguknak ehhez a bátorságot; 

- miért vették el a szemüvegét;

- miért közölték vele, hogy gyanúsított;

- miért nem adták vissza a szemüvegét az esetleges aláíráshoz;

- miért nem takarítják a cellát;

- miért zárták őt össze egy prostituálttal;

- miért nem értesíthette a hozzátartozóit;

- miért nem tájékoztatták őt a jogairól.

- Ha nincs semmilyen nyomozás a BKV által "forgalmazott" hamis tízezresek ügyében, akkor Magyarországon minden következmény nélkül lehet hamis pénzt forgalomba hoznia bárkinek, és ezzel másokat megkárosítani, tehát a BRFK támogatja/tűri a pénzhamisítást?

 

Most megérkezett a vizsgálat eredményéről szóló levél, amely egy összetákolt, gyakorta mellébeszélő szófosás, ami abból is kitűnik, hogy hol egyes számban, hol többes számban fogalmaz(nak) a levél ismeretlen írója (írói). Ezért ezt a levelet nem tekinthetem másnak, mint névtelen levélnek, amelynek gyáva, önmagát (önmagukat) nem vállaló szerzője (szerzői) vannak. Gyalázat, hogy ilyen a BRFK Kommunikációs Osztályának színvonala, ezért a BRFK vezetőjétől, dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagytól vizsgálatot fogok kérni a „A Rendőri Hivatás Etikai Kódexe” megsértése miatt. A levélben hivatkozott hivatal a barátomat meg se kérdezte, nem volt tehát szembesítés sem. A barátom továbbra is fenntartja az állításait.

 

Különösen feltűnő, hogy a pénzhamisításra vonatkozó kérdést meg se említi a válaszlevél, és bár a cella tisztaságának hiányáról például sincs egy árva szó sem, mégis érdemes elolvasnotok, mert legalább néhány jogszabály pontosabb ismeretével fogtok gazdagodni.

 

……………………………………………………………………..

 

Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a BRFK Hivatala megvizsgálta a barátjával szemben foganatosított rendőri intézkedést és a következőket állapította meg:

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 13. § (1) bekezdése alapján a rendőr köteles intézkedni, vagy intézkedést kezdeményezni, ha olyan tényt vagy körülményt észlel, illetőleg hoznak tudomására, amely rendőri beavatkozást igényel.

 

Az Rtv. 19. § (1) bekezdése alapján a rendőri intézkedésnek mindenki köteles magát alávetni és a rendőr utasításának engedelmeskedni. A rendőri intézkedés során annak jogszerűsége nem vonható kétségbe, kivéve, ha a jogszerűtlenség mérlegelés nélkül, kétséget kizáróan megállapítható.

 

Szintén az Rtv. mondja ki a 33. § (2) bekezdés b) pontjában, hogy a rendőrség a közbiztonság érdekében a hatóság vagy az illetékes szerv elé állíthatja azt, aki bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható.

 

A gyanú bizonyos fokú valószínűséget feltételez, az intézkedő rendőrnek azt az értékelését, hogy az intézkedés alá vont személy valamilyen jogellenes cselekménnyel kapcsolatba hozható. Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló adatok az Ön barátja esetében egyértelműen megalapozták a rendőrök azon értékelését, hogy a hölgy a bűncselekménnyel érintett lehet, így előállítása jogszerű és szakszerű volt. A hölgyet előállítását követően tanúként hallgatták ki, ez a körülmény azonban a gyanú fennállását nem kérdőjelezi meg, mivel a rendőrnek a helyszínen elegendő a gyanú fennállását észlelnie, a megalapozott gyanú fennállásának megállapítása a későbbi büntetőeljárás keretében a nyomozó hatóság feladata.

Az Rtv. 33. § (2) bekezdés b) pontja - bűncselekmény gyanúja - miatt történő előállítás alkotmányosságát az Alkotmánybíróság is vizsgálta. Az 1994. évi XXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatáról szóló 9/2004. (III. 30.) AB határozat ezzel kapcsolatban az alábbiakat állapította meg.

Az Alkotmánybíróság a 46/1991. (IX. 10.) AB határozatában azt is megállapította, hogy ellentétes az emberi méltósághoz való alapvető joggal, ha valakivel szemben kellő alap nélkül alkalmaznak hatósági kényszert, és ezáltal az állam indok nélkül avatkozik a magánszféra körébe tartozó viszonyokba. (ABH 1991, 211, 215.)

 

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Rtv. 33. § (2) bekezdés b) pontja alapján alkalmazott előállítás, valamint az Rtv. 38. § (1) és (2) bekezdése rendelkezései szerinti közbiztonsági őrizetbe vétel kellő alappal alkalmazott hatósági intézkedések. Ezeket a törvényben meghatározott intézkedéseket a közrend és a közbiztonság védelméhez fűződő közérdek indokolja, és az teszi szükségessé, hogy az érintett személyek a hatósággal való együttműködésre készséget nem mutatnak. E kellő indokok alapján alkalmazott hatósági intézkedések sem az Rtv. 33. § (2) bekezdés b) pontja alapján előállított személyek, sem pedig az Rtv. 38. §-a alapján közbiztonsági őrizetbe vett személyek emberi méltóságához való jogának érvényesülését az elérni kívánt célhoz képest nem korlátozza aránytalan mértékben. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a kifogásolt törvényi rendelkezések keretei között alkalmazott kényszerintézkedések nem idézik elő az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében foglaltak sérelmét.

 

Mindezekre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Rtv. 33. § (2) bekezdés b) pontja, valamint az Rtv. 38. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés „vagy elrejtőzésétől tartani lehet” szövegrésze alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasította.

 

Az Rtv. 33. § (4) bekezdése szerint, az előállítottat szóban vagy írásban az előállítás okáról tájékoztatni kell.

 

Az előállítási jelentés szerint, a rendőrök közölték a hölggyel, hogy bűncselekmény gyanúja miatt állítják elő, melyet ő - a rendőri jelentés szerint - tudomásul vett.

 

Megállapítható, hogy az előállítás időtartama nem haladta meg - az Rtv. 33. § (3) bekezdésében foglalt - 8 órás időtartamot, az eljárás alá vont személy csak a legszükségesebb, legrövidebb ideig volt személyi szabadságában korlátozva.

 

A vizsgálat az Ön által feltett kérdések tekintetében a következőket állapította meg:

 

1.) A hölggyel senki nem akart semmit előre aláíratni. Az előállított személyek nyilatkozatait egy jegyzőkönyv tartalmazza, melyek közül az 1-7., majd a 8.), 9.) és 10. pontig tartalmazott kérdésekről az előállított személy ( külön-külön aláírással ellátva ) előre nyilatkozik, míg az utolsó - 11. - pont tartalmazza azt, hogy nevezett sérülés mentesen távozott, erről az előállított a szabadon bocsátásakor az igen-nem szavak aláhúzásával nyilatkozik. Az iratokból megállapítható, hogy ő az 1-7. pontokban feltett kérdésekről nyilatkozott, illetve a 11. pontot aláírásával ellátta, de az igen-nem szavak kiválasztásával erről a pontról nem nyilatkozott.

 

2.) A fogvatartottak birtokában tartható tárgyakat jelenleg a 2009. október 9-én kiadott, a BRFK Központi Fogda működési rendjéről szóló 52/2009. (X. 9.) BRFK Intézkedés (továbbiakban: BRFK Intézkedés) 2. számú melléklete tartalmazza. E szerint, az előállított személy szemüvegét a fogdában magánál tarthatja.

 

A sérelmezett intézkedéskor - a fenti belső norma kiadását megelőzően – az előállító helyiségbe bevihető tárgyakkal kapcsolatban csupán a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII.23.) IRM rendelet (továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) 51. § (3) bekezdése fogalmazott meg előírást, mely szerint, az előállító helyiségben történő elhelyezéskor, az előállított, elővezetett, visszatartott személyt fel kell világosítani az intézkedés várható időtartamáról. Ruházatát át kell vizsgálni, és tőle el kell venni azokat a tárgyakat, amelyeket fogva tartáskor sem tarthat magánál. Nyilatkoztatni kell sérüléséről, esetleges panaszáról, szükség esetén orvosi ellátásban kell részesíteni.

 

A fogvatartottakra az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 2.§ (6) bekezdése szerint, a rendőrségi fogdában ideiglenesen elhelyezett elítélt jogaira és kötelességeire a Bv. tvr. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az elítélt jogainak gyakorlása nem veszélyeztetheti a rendőrségi fogdában való ideiglenes elhelyezés alapjául szolgáló eljárást.

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (Bv. Tvr.) 127. §-ának (1) bekezdése alapján kiadott, a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 21. § (1) bekezdése szerint, az elítélt az intézetben a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tárgyakat tarthatja magánál. Ezen melléklet a szemüveget nem tartalmazza, így az a befogadáskor elvehető volt.

 

A szemüveg elvételét biztonsági okok indokolták, hiszen pl. az üvegből, kemény műanyagból készült tárgy őrzésbiztonsági szempontból veszélyes lehet.

 

A fenti eltérő jogalkalmazások a BRFK Intézkedés kiadásával megszűntek, a befogadáskor bevihető tárgyak körét a BRFK Intézkedés egységesen és jól átláthatóan szabályozza.

 

3./ A hölggyel az intézkedő rendőrök nem azt közölték, hogy „gyanúsított”, hanem, hogy „bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható”. Ez az intézkedő rendőrök részéről jogszerű és szakszerű volt.

 

4./ A rendelkezésre álló iratok alapján nem nyert megállapítást, hogy az előállított személy szemüvegét a rendőrök kérésére sem adták volna vissza, mivel ezen kérés (és az arra adott válasz) nem került dokumentálásra, így ezt az ő állításán kívül más nem bizonyítja. A szemüveg elvétele az akkor hatályos normák szerint nem volt jogszerűtlen, azt biztonsági okok indokolták.

 

5./ A hölgy azért került elhelyezésre egy helyiségbe egy prostituálttal, mivel a kerületi rendőrkapitányságon 3 db előállító helyiség használható, és az augusztus 20-án történt nagy számú előállítások miatt máshol történő elhelyezésére nem volt mód.

 

A Szolgálati Szabályzat 51. § (1) bekezdése szerint, az előállított személyt előállító vagy biztonságos őrzését szolgáló más helyiségben kell elhelyezni. Az azonos ügyben előállítottakat el kell különíteni. Az elővezetett vagy a 48. § (1) bekezdése vagy az 50. § (3) bekezdése alapján visszatartott személyt, ha az intézkedés sikeresen csak így hajtható végre, a Rendőrségen történő visszatartás idejére előállító helyiségben lehet elhelyezni. Ha az előállító helyiségben előállított, elővezetett vagy visszatartott személy van, gondoskodni kell az állandó őrzéséről.

 

Tekintettel a leírtakra, az előállító helyiségben elhelyezett másik személy és a hölgy elhelyezésére vonatkozó tilalom nem állt fenn, őt elkülönítetten nem lehetett elhelyezni, így az erre vonatkozó sérelem nem megalapozott.

 

6./ Az előállított személyek mobiltelefont - sem az intézkedéskor hatályos jogszabályok, sem az azóta kiadásra került BRFK Intézkedés alapján - nem tarthatnak maguknál.

 

A telefonon történő kapcsolattartást a BM rendelet az alábbiakban szabályozza:

 

3.§ (10) A (4) és az (5) bekezdésben meghatározott kapcsolattartásra hivatali munkaidőben kerülhet sor, kivéve, ha a védővel való megbeszélés olyan eljárási cselekmény megtétele érdekében szükséges, amelynek elmulasztásához jogkövetkezmény fűződik. A távbeszélőn történő érintkezésre csak a fogvatartást végrehajtó szerv által biztosított készüléken, a fogvatartott költségén kerülhet sor úgy, hogy a hívást a fogvatartást végrehajtó szerv képviselője kezdeményezi. (Ellenőrzés nélküli kapcsolattartás )

 

6/B. § (1) A fogvatartott távbeszélő használatára a fogvatartást végrehajtó szerv lehetőségei szerint jogosult. A távbeszélő ellenőrzés mellett használható, az ellenőrzés tényéről a fogvatartottat tájékoztatni kell.

(2) A fogvatartott a távbeszélőt a védőjével, a hazája Magyarországon akkreditált diplomáciai, konzuli képviselőjével - ennek hiányában olyan állam képviselőjével, amely érdekei képviseletét ellátja - és a fogvatartás alapjául szolgáló eljárást folytató szerv képviselője által meghatározott személyekkel történő kapcsolattartásra veheti igénybe. A beszélgetés csak a fogvatartást végrehajtó szerv által biztosított, a beszélgetés ellenőrzését technikailag lehetővé tévő készüléken, a fogvatartott költségén és - a 3. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel - a fogvatartást végrehajtó szerv hivatali idejében, a fogda napirendjében meghatározott időben, ellenőrzés mellett történhet.

(3) A távbeszélő használatának ellenőrzésére a 6/A. § (6) és (7) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a beszélgetés biztonsági okból megszakítható.

 

Az előállított személy kérheti hozzátartozójának kiértesítését is, mely jogával a hölgy nem élt, kiértesítendő hozzátartozót nem nevezett meg (ezt aláírásával a nyilatkozaton hitelesítette).

 

7./ A hölgyet mind a befogadáskor, mind tanúkihallgatásakor tájékoztatta a hatóság jogairól és kötelezettségeiről, ezt ő a nyilatkozatán aláírásával igazolta.

 

A leírtak alapján megállapítható, hogy az Ön barátjának előállítása jogszerű és szakszerű volt, a befogadással kapcsolatban mindössze szemüvegének elvétele lehetne kétséges, bár a hatályos normák akkor ezt lehetővé tették.

 

Megjegyezni kívánom, hogy a hölgy az előállításával kapcsolatban panasszal nem élt, bár erre a lehetősége megvolt.

 

Reméljük kérdéseire ezúttal megnyugtató választ kapott, és kérjük válaszunk szíves tudomásulvételét.

 

 

Budapest, 2009. november 3.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

BRFK KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY

 

 

16 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://birkanep.blog.hu/api/trackback/id/tr91497243

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kgart 2009.11.03. 23:18:16

Én vagyok a barátnő. Nekem még a következő kérdéseim lennének, ha már egy rakat kérdés felmerült:
Miért nem beszélnek arról, hogy mi van akkor, ha nem várom meg a zsarukat?
Miért azt veszik gyan alá, aki megvárja őket?
Mit tudtak volna tenni, ha megunom a 20 perces várakozást és simán elmegyek?
Hova futnak a személyleírásommal a 2 milliós városban?
Miért nem keresték meg a bkv árudáját?
Miért nem kérdezték meg az akkor, ott szolgálatot teljesítő 45 év körüli, bkv pólós nőt?
Mit tesznek, hogy jobban ellenőrízzék az ilyen árudákat?
Hogyan kérhetem a bkv általi kártérítésemet, ha még csak arról sincs hivatalos leiratom, hogy a kapott pénz hamis volt?
Ja, és azt is megkérdezném, hogy hogyan van az, hogy egyeseket nem visznek be, helyben veszik fel a jegyzőkönyvet és szabadon távozhatnak. (ezt onnan tudom, hogy többen 45 ember jelzett vissza levelemre. Hárman írták, hogy már ők is fizettek hamis pénz pénzzel, de minden esetben "normálisan" intézték a rendőrök az ügyet.

Azt hiszem, tanulságos lenne a kapott leveleket is feltenni ide. Csak az a kérdés, hogy ezt a lapot olvassák-e a zsernyákok?

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.11.03. 23:38:09

@kgart: Lesz az ügynek folytatása,s akkor majd felteszem a leveleket.

miriamele · http://epreskert.blog.hu 2009.11.04. 05:23:42

Magyarul, azt állítanak elő a rendőrök, akit akarnak, és azt csinálnak vele, amit akarnak. Szép.

psmith 2009.11.04. 10:55:05

@miriamele:
Pontosan itt az igazság. És ez ügyben ne a rendőrséget, hanem az országgyűlési képviselődet tessék zaklatni.

A legszomorúbb, hogy magukat újságírónak nevezettek, ezzel* nincsenek tisztában.

* hogy ma a rendőrség gyakorlatilag szinte bármit megtehet.

2009.11.04. 18:35:03

@kgart:
"Miért nem beszélnek arról, hogy mi van akkor, ha nem várom meg a zsarukat?"

Elvileg akkor - mivel akaratlanul is bűncselekményt követtél el - bárki visszatarthatott volna erőszakkal is a megérkezésükig, illetve ha rendőri intézkedés előtt elmész a helyszínről, az szabálysértés miatt pénzbírság. Papíron. Hogy gyakorlatilag mi lett volna, fellépés kérdése, szerintem simán elsétálsz, ha elég határozott vagy. :))

"Miért nem keresték meg a bkv árudáját?..."
Miből gondoljátok, hogy nem nyomoznak az ügyben? Tanúnak+kívülálló érdeklődőnek nem fogják leírni, hogy milyen nyomozati cselekményeket végeznek, mert szolgálati titkot sértenének.

Strici: "a vizsgálat eredményéről szóló levél, amely egy összetákolt, gyakorta mellébeszélő szófosás"
Nekem korrektnek tűnik, az derül ki belőle, hogy teljesen a jogszabályok szerint jártak el az előállítások során, amit én is írtam korábban. Az már egy más kérdés, hogy a jogszabályok milyenek.

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.11.04. 19:04:43

@tff: néhány dologban tévedsz.
1. A BRFK határozottan állította, hogy nincs nyomozás a hamis bankók ügyében. Az ezt firtató kérdésre nem válaszol. Mivel ez a leglényegesebb kérdés, ezért tákolmány az egész.
2. A vizsgálat nem szembesítette a feleket, csak és kizárólag a rendőrök vallomására alapozott, tehát nem volt körültekintő, alapos, elfogulatlan, tárgyszerű, stb.
3. Továbbra se tudjuk, miért koszos és büdös a fogda.

psmith 2009.11.04. 19:11:06

@Strici:
a harmadikra én azt hiszem tudom a választ.

Dorian.Gray 2009.11.05. 02:34:39

@Strici: Márpedig a fogda örökké koszos és büdös lesz, ez a lényege.
A másik - immár lényegesebb kérdés - hogy gyanú esetén miért van joga a rendőrnek bevinni téged oda?

Ez a lényeges kérdés, mert a rendőrségi törvény alapján joguk van ehhez és ez még az Alkotmány alapján is kimagyarázható.

Úgyhogy nyugodj meg, és főleg az érintett nyugodjon meg, nem lesz kártérítés. Ez sajnos együtt jár a jelenlegi törvények szerinti őrizetbe vétellel.

Ha valaki bűncselekménybe bonyolódik (bár ártatatlan, de még nem derült ki egyértelműen az ártatlansága), akkor ez van... Igyekezni kell, hogy ilyen ne történhessen az emberrel, ha meg mégis megtörténik, akkor a következményeket viselni kell. Mindenki érdekében.

Jogász létemre már én is voltam fogdában, mégsem mondom azt, hogy (habár indokolatlanul) és a '90-es évek elején, de gyanú nélkül vettek őrizetbe, akkor most kártérítést kérek.

Ha az illető ártatlansága bebizonyul, akkor csak ennek leteltéig (max. 72 óráig), rosszabb esetben (ha előzetesbe teszik az embert, bár ez nem szokott ok nélkül történni) akár a végeredmény kiderüléséig fog ülni.

Az esetek többségében ezzel jobban jár a társadalom, nagyobb gond az, hogy olyanokat sem vesznek őrizetbe, akik rászolgálnának.

igaziatommaki 2009.11.05. 08:27:32

@Dorian.Gray: "Ha az illető ártatlansága bebizonyul"
Talán a bűnösségnek kéne "bizonyulnia", ártatlanság vélelme van ugyanis.

psmith 2009.11.05. 09:23:01

@Dorian.Gray:
"Az esetek többségében ezzel jobban jár a társadalom"
Az esetek többségében azzal járna jobban a társadalom, ha a gyilkosokat nem etetné életük végéig, hanem felkötné őket, sőt, ha némely, a társadalomba beilleszkedni képtelen, bűnöző életmódot folytató egyed, a börtönben rohadna meg.
De nem ezt teszi.
Tehát ez rossz indok.

Az hogy a gyanúsítottat elzárják rendben van, de emberhez méltóak legyenek már a körülmények!

psmith 2009.11.05. 09:34:36

@Strici:
"Az ezt firtató kérdésre nem válaszol. Mivel ez a leglényegesebb kérdés"
Ja kérem, kérdezni tudni kell!

De én válaszolok neked az utolsó kérdésre:
Nem.

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.11.05. 14:47:08

Hivatkozással 2009. november 4-én érkezett e-mail üzenetére, tájékoztatom, hogy Főkapitány úr 2009. december havi fogadónapjára előjegyeztük, és a pontos dátum ismeretében annak időpontjáról soron
kívül értesítem.

B u d a p e s t , 2009. november 5.

Tisztelettel:
dr. Barta Erika
titkárságvezető

cynicalbitch 2009.11.05. 17:17:15

én csak azt nem értem, egy újságíró miért nem örül egy ilyen esetnek. más ebből Pulitzer-emlékdíjat csinálna (írna)...

2009.12.12. 10:35:34

@Strici:

Van valami fejlemény ez ügyben? Beszéltél azóta a főkapitánnyal? Érdekelne, hogy lesz-e valami folytatása az ügynek.

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.12.12. 18:06:18

@tff: Igen, a kapitány adott időpontot, kértem, halasszuk el, mert dolgozom.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2009.12.15. 17:27:20

MOndjuk pont Aug. 20-án egy újságíró...Lehet,hogy a rendőröket ez zavarta.Már ha tudták.Meg ha esetleg volt az illetőn valami nemzeti jelkép az is zavarhatta a sündőröket.